Jay Z starts vegan diet before celebrating birthday