New film explores life through a Rasta woman's eyes